731 281 122 kontakt@azdietetyk.pl

Regulamin świadczenia usług dietetycznych

Architekt Zdrowia Paulina Piela

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Dietetyka na rzecz Pacjentów.
 2. Warunkiem skorzystania z usług dietetycznych jest akceptacja regulaminu, pisemna zgoda na terapię dietetyczną, płatność za usługę oraz szczegółowe przedstawienie Dietetykowi przez Pacjenta jego stanu zdrowia wraz z aktualnymi badaniami lekarskimi.

Definicje

 1. Pacjent – usługobiorca, osoba, która ukończyła 18 rok życia, korzystająca z usług poradni Architekt Zdrowia, osoba w wieku 16-18 lat po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z usług dietetycznych w poradni Architekt Zdrowia, lub osoba poniżej 16 roku życia, korzystająca z usług poradni Architekt Zdrowia w towarzystwie Rodzica lub Opiekuna Prawnego.
 2. Dietetyk – usługodawca, osoba świadcząca usługi dietetyczne, właściciel poradni Architekt Zdrowia Paulina Piela z siedzibą w Strzelcach Opolskich, os. Piastów Śląskich 3/16.
 3. Usługi mobilne – usługi dietetyczne świadczone w pomieszczeniu udostępnionym przez Pacjenta.
 4. Usługi stacjonarne – usługi dietetyczne świadczone w gabinecie dietetycznym.
 5. Usługi online – usługi świadczone drogą internetową poprzez kontakt mailowy, telefoniczny lub kontakt przez stronę poradni na portalu Facebook.

Przedmiot działania

 1. Dietetyk Paulina Piela udziela porad dietetycznych, układa indywidualnie dopasowane plany żywieniowe (jadłospisy) oraz bada skład ciała Pacjenta metodą bioimpedancji elektrycznej (analizator składu ciała InBody 120).
 2. Porady i usługi wykonywane są odpłatnie, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie azdietetyk.pl.
 3. Przygotowane przez Dietetyka zalecenia i jadłospisy wysyłane będą do Pacjenta drogą mailową na podany przez Pacjenta adres w terminie do 7 dni od daty wizyty.

Zasady umawiania Pacjentów na wizytę

 1. Na wizytę w ramach usług mobilnych i stacjonarnych oraz na rozmowę w ramach usług online Pacjent powinien umówić się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Pacjenci zapisywani są w możliwych wolnych terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 2. W przypadku braku możliwości stawienia się na umówioną wizytę lub rozmowę należy zgłosić ten fakt najpóźniej 24 godziny przed wizytą.

  Prawa i obowiązki Pacjenta

 1. Pacjent zobowiązany jest do udzielenia Dietetykowi rzetelnych informacji na temat jego stanu zdrowia oraz trybu życia, a w szczególności informacji na temat występujących chorób, alergii, nietolerancji i niedomagań. Pacjent zobowiązany jest do informowania dietetyka o wszelkich zmianach w stanie zdrowia oraz w podanych przez niego na wizycie lub podczas rozmowy informacjach.
 2. Pacjent zobowiązany jest do stosowania się do przygotowanego przed Dietetyka jadłospisu.
 3. Pacjent zobowiązany jest do informowania Dietetyka o wszelkich odstępstwach od jadłospisu.
 4. Pacjent ma prawo do przesłania Dietetykowi uwag do jadłospisu w terminie 48 godzin od chwili otrzymania jadłospisu na adres mailowy.
 5. W okresie trwania opłaconego planu żywieniowego Pacjent ma prawo do stałego kontaktu z Dietetykiem drogą:
  • mailową na adres kontakt@azdietetyk.pl,

  • telefoniczną pod numerem +48 731 281 122,

  • wiadomości tekstowej przez stronę poradni Architekt Zdrowia na portalu facebook.pl.

   Wszelkie inne próby kontaktu z dietetykiem mogą skutkować brakiem odpowiedzi.

 6. Pacjent ma prawo do wglądu i modyfikowania własnej dokumentacji medycznej prowadzonej w poradni Architekt Zdrowia.

Prawa i obowiązki Dietetyka

 1. Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia jadłospisu zgodnie ze swoim stanem wiedzy na temat zasad żywienia oraz zdrowia i preferencji Pacjenta, a także z troską o zachowanie lub poprawę zdrowia Pacjenta.
 2. Dietetyk zobowiązuje się dołożyć starań, aby terapia przyniosła oczekiwane efekty.
 3. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk ma prawo do kontaktu z Pacjentem drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzenia poprawek do jadłospisu zgodnie z uwagami pacjenta, jeżeli zmiany te mogą zaszkodzić dobru Pacjenta, zostały wysłane po upływie 48 godzin od chwili wysyłki jadłospisu do Pacjenta lub dotyczą informacji błędnie podanych lub zatajonych przez Pacjenta w czasie wizyty lub rozmowy.
 5. Dietetyk zastrzega sobie prawo do pobrania dodatkowej opłaty, jeśli przesłane przez Pacjenta uwagi wymagać będą istotnej zmiany w przygotowanym jadłospisie.
 6. Dietetyk oświadcza, że dane Pacjenta wykorzystane będą jedynie w celu ułożenia jadłospisu i kontaktu z Pacjentem oraz oświadcza, że dane te nie będą dostępne dla osób trzecich.

  Postanowienia końcowe

 1. Dietetyk zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz cennika w każdym czasie.
 2. Dietetyk zastrzega sobie prawo do odmowy podjęcia lub przerwania współpracy w sytuacji, gdy oczekiwania i wymagania pacjenta nie są możliwe do zrealizowania lub zagrażają jego zdrowiu. Dotyczy to również sytuacji w których Pacjent ignoruje zalecenia Dietetyka.
 3. Pacjent jest świadomy, że przygotowany dla niego plan żywieniowy opracowany został z dbałością o jego zdrowie i według aktualnego stanu wiedzy Dietetyka na temat zasad żywienia, stanu zdrowia Pacjenta i preferencji pacjenta.
 4. Pacjent jest świadomy, że terapia dietetyczna to proces długotrwały i efekty mogą wystąpić po pewnym czasie.
 5. Pacjent jest świadomy, że z uwagi na złożoność ludzkiego organizmu i zmienność osobniczą skutki stosowania jadłospisów nie zawsze są możliwe do przewidzenia, a efekty końcowe pewne. Z tego względu Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za brak oczekiwanych rezultatów, szczególnie gdy wynikają one z zaniedbania Pacjenta, niestosowania się przez Pacjenta do zaleceń Dietetyka, odstępstw od jadłospisu bez konsultacji z Dietetykiem lub zatajenia przez Pacjenta jego stanu zdrowia, przeciwwskazań do stosowania diety i innych okoliczności nie zgłoszonych Dietetykowi podczas wizyty.
 6. W przypadku braku uzyskania przez Pacjenta zakładanych efektów Dietetyk zaproponuje środki zaradcze, mające na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.
 7. Wszelkie materiały otrzymane przez Pacjenta od Dietetyka mogą być wykorzystywane przez Pacjenta wyłącznie do osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim oraz rozpowszechniania bez zgody Dietetyka. Nieprzestrzeganie tego zakazu naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich.
 8. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w stanie zdrowia powstałe na skutek stosowania ułożonego dla Pacjenta jadłospisu przez osoby trzecie.